وبگاه شخصی مجتبي باراني مطلق

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: مجتبي
نام خانوادگي: باراني مطلق
دانشكده: مهندسی آب و خاک
گروه آموزشي:
رتبه علمی: استاديار
پست الكترونيك: mbarani@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسي    
كارشناسي ارشد    
دكتري
  تخصص اصلی
  بازديد : 18330
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان